STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp giấy chứng nhận giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận attp (sau đây gọi là giấy chứng nhận attp) Phòng Nông nghiệp và PTNN Mức độ 2
2 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực) Phòng Công thương Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND Mức độ 2
3 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 3
4 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 2
5 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
6 1. Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Công thương các huyện Mức độ 2
7 1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật đối với: - Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập; - Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức độ 1
8 2.1. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (TH GP hết hiệu lực) Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Công thương các huyện. Mức độ 2
9 2.2. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (TH do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Công thương các huyện. Mức độ 2
10 Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
11 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
12 Cải tạo rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện Mức độ 1
13 Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trên địa bàn một tỉnh Phòng Quản lý thương mại Mức độ 2
14 Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong chăn nuôi Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
15 Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
Tổng số 621 thủ tục/ 42 trang