STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. Mức độ 2
2 Thủ tục phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Bên mời thầu Mức độ 3
3 Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn Chủ đầu tư Mức độ 2
4 Thủ tục phê duyệt Điều lệ Hội - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quanTổ chức. Mức độ 2
5 Thủ tục phê duyệt Điều lệ Hội cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
6 Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế). Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
7 Thủ tục Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 1
8 Thủ tục Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu : Sở Lao động -Thương binh và xã hội Mức độ 2
9 Thủ tục quỹ cấp tỉnh tự giải thể Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
10 Thủ tục sáp nhập hợp tác xã Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 1
11 Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứng Phòng Hành Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp ; Mức độ 1
12 Thủ tục số 1: Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Dân tộc tỉnh Mức độ 2
13 Thủ tục số 2: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Dân tộc tỉnh Mức độ 2
14 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân (họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; quê quán) trong hồ sơ người có công đối với các trường hợp hồ sơ do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan. Mức độ 1
15 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
Tổng số 1877 thủ tục/ 126 trang