STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục quỹ cấp tỉnh tự giải thể Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
2 Thủ tục sáp nhập hợp tác xã Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 1
3 Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứng Phòng Hành Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp ; Mức độ 1
4 Thủ tục số 1: Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân tộc Mức độ 2
5 Thủ tục số 2:Rà soát, đánh giá, bình chọn, xét công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín Ban Dân tộc Mức độ 2
6 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân (họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; quê quán) trong hồ sơ người có công đối với các trường hợp hồ sơ do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan. Mức độ 1
7 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
8 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 2
9 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 2
10 Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu; Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh Mức độ 2
11 Thủ tục Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 1
12 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thành phố. - Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng HĐND - UBND huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan Mức độ 3
13 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thành phố. - Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng HĐND - UBND huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan Mức độ 3
14 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thành phố. - Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng HĐND - UBND huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan Mức độ 3
15 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thành phố. - Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng HĐND - UBND huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan Mức độ 3
Tổng số 1864 thủ tục/ 125 trang