STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 1
2 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 2
3 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 3
4 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 3
5 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Sở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ngành và UBND cấp huyện nơi có đất Mức độ 3
6 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
7 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
8 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
9 Thủ tục thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 1
10 Thủ tục thành lập Hội Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
11 Thủ tục thành lập Hội - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quan. Mức độ 3
12 Thủ tục thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2
13 Thủ tục thành lập Hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2
14 Thủ tục thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
15 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 1
Tổng số 1877 thủ tục/ 126 trang