STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, thành phố. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã. Mức độ 2
2 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã. Mức độ 2
3 Xóa đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
4 Xóa đăng ký thường trú Công an xã, thị trấn. Mức độ 2
5 Xóa đăng ký thường trú Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện. Mức độ 2
6 XỬ LÝ ĐƠN - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Tiếp công dân cấp huyện; Thanh tra cấp huyện; các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện. Mức độ 1
7 Xử lý đơn tại cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Tiếp công dân cấp huyện; Thanh tra cấp huyện; các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện. Mức độ 2
8 XỬ LÝ ĐƠN TẠI CẤP HUYỆN Ban Tiếp công dân cấp huyện; Thanh tra cấp huyện; các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện. Mức độ 2
9 Xử lý đơn tại cấp tỉnh Bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra tỉnh Mức độ 1
Tổng số 1779 thủ tục/ 119 trang