STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Quy trình chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
2 Quy trình cho phép mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
3 Quy trình đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
4 Quy trình Đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
5 Quy trình đánh giá xếp loại "Cộng đồng học tập cấp xã" + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội khuyến học cấp huyện; + Cơ quan phối hợp: Hội Khuyến học cấp huyện và các đơn vị liên quan. Mức độ 3
6 Quy trình đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước Phòng Kế toán - Thanh toán Mức độ 1
7 Quy trình đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
8 Quy trình đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
9 Quy trình đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
10 Quy trình Đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức gián tiếp Phòng Tiền tệ - Kho quỹ Mức độ 1
11 Quy trình đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức trực tiếp Phòng Tiền tệ - Kho quỹ Mức độ 1
12 Quy trình Đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông Tiền tệ - Kho quỹ Mức độ 1
13 Quy trình Đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông Tiền tệ - Kho quỹ Mức độ 1
14 Quy trình điều thông tin Ngân hàng khi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có sự thay đổi Phòng Kế toán - Thanh toán Mức độ 1
15 Quy trình Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản đủ điều kiện đổi, không cần giám định Phòng Tiền tệ - Kho quỹ Mức độ 1
Tổng số 1778 thủ tục/ 119 trang