STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức độ 1
2 Thủ tục công nhận giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. - Cơ quan phối hợp: các cơ quan đơn vị có liên quan Mức độ 2
3 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. Mức độ 2
4 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. Mức độ 2
5 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. Mức độ 1
6 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Liên đoàn Lao động cấp huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Cơ quan Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. Mức độ 2
7 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. Mức độ 1
8 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. Mức độ 2
9 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 1
10 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hộ đồng quản lý quỹ Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 1
11 Thủ tục Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở trong tỉnh Sở Nội vụ Mức độ 2
12 Thủ tục công nhận Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan Mức độ 2
13 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Báo Đấu thầu, Cơ quan vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Mức độ 2
14 Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh. Mức độ 3
15 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sở Nội vụ Mức độ 2
Tổng số 1268 thủ tục/ 85 trang