STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thu hồi rừng đã giao khoán, cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản (được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê rừng trả tiền hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng rừng và Chủ rừng tự nguyện trả lại rừng). Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện • Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã. Mức độ 1
2 Thủ tục Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài : Sở Lao động -Thương binh và xã hội Mức độ 1
3 Thủ tục Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động- Thương binh và xã hội Mức độ 1
4 Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và xã hội Mức độ 2
5 Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Hội cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 1
6 Thủ tục Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và xã hội Mức độ 2
7 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
8 Thủ tục bổ nhiệm giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh. Sở Nội vụ - Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. Mức độ 2
9 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội . Mức độ 2
10 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
11 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
12 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
13 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
14 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Mức độ 3
15 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Mức độ 1
Tổng số 1426 thủ tục/ 96 trang