STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 3
2 Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
3 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã. Mức độ 3
4 Thành lập trường Tiểu học. Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, các phòng ban có liên quan của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Mức độ 1
5 Thành lập trường Trung học cơ sở. Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, các phòng ban có liên quan của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Mức độ 1
6 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
7 Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 3
8 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 2
9 Thanh lý rừng trồng không thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
10 Thanh lý rừng trồng không thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý Chi cục Lâm nghiệp Mức độ 2
11 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Mức độ 2
12 Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
13 Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
14 Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Mức độ 2
15 Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư. Mức độ 2
Tổng số 1500 thủ tục/ 100 trang