STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Sở Nội vụ Mức độ 2
2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin. Mức độ 2
3 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Phòng Văn hoá và Thông tin . Mức độ 3
4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
5 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
6 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
8 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động -Thương binh và xã hội Mức độ 2
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
11 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp nhất Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 1
12 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật sáp nhập Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp ; Mức độ 1
13 Thủ tục cấp giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. Mức độ 3
14 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm : Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
15 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
Tổng số 1425 thủ tục/ 95 trang