STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh. Mức độ 3
2 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Mức độ 2
3 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội . Mức độ 2
4 Thủ tục thực hiện giải trình Cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình Mức độ 1
5 Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn UBND cấp xã. Cơ quan phối hợp : Phòng Lao động - TBXH cấp huyện. Mức độ 1
6 Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND cấp xã.Phòng Lao động - TBXH cấp huyện. Mức độ 1
7 Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội đối với đối tượng tự nguyện Mức độ 1
8 Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng tự nguyện Đối tượng hoặc người giám hộ Mức độ 2
9 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải trình Mức độ 1
10 Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu, Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh Mức độ 2
11 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập 1. Trong trường hợp người được xác minh do cấp ủy đảng quản lý thì cơ quan có thẩm quyền xác minh là cơ quan Kiểm tra đảng cùng cấp, được quy định tại khoản 1, Điều 14 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. 2. Trong trường hợp người được xác minh công tác tại các cơ quan của Đảng mà không thuộc diện cấp ủy quản lý thì đơn vị có thẩm quyền xác minh được quy định tại khoản 2, Điều 14 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. 3. Đối với người được xác minh không thuộc diện cấp ủy quản lý, không công tác tại các cơ quan của Đảng thì cơ quan có thẩm quyền xác minh được quy định tại khoản 3 Điều 14, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. Mức độ 1
12 Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Sở Lao động-Thương binh và xã hội Mức độ 1
13 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Thanh niên xung phong hoặc Ban liên lạc Thanh niên xung phong, Ban chỉ huy quân sự, Công an cấp xã, Công an cấp huyện. Mức độ 2
14 Thủ tục Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu Mức độ 1
15 Thủ tục xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
Tổng số 1137 thủ tục/ 76 trang