STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
2 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
3 Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết (Trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Luật Doanh nghiệp) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
4 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính – Kế hoạch Mức độ 2
5 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Mức độ 3
6 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mức độ 1
7 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
8 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
9 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
10 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
11 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
12 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2,G3,G4) Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
13 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Lưu ý: Thủ tục hành chính này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) (Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
14 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Lưu ý: Thủ tục hành chính này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) (Trường hợp tặng cho, thừa kế cổ phần) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
15 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Lưu ý: Thủ tục hành chính này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) (Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
Tổng số 1499 thủ tục/ 100 trang