STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
2 Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
3 Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
4 Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
5 Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
6 Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty TNHH hai thành viên trở lên Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
7 Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty TNHH một thành viên Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
8 Thành lập nhà trường, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 1
9 Thành lập nhà trường, nhà trẻ - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 3
10 Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 2
11 Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 3
12 Thành lập nhà trường, nhà trẻ. Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện.- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, UBND cấp xã. Các phòng ban có liên quan của UBND cấp huyện Mức độ 2
13 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 3
14 Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
15 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã. Mức độ 3
Tổng số 1624 thủ tục/ 109 trang