STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 2
2 Thanh lý rừng trồng không thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
3 Thanh lý rừng trồng không thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý Chi cục Lâm nghiệp Mức độ 2
4 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Mức độ 2
5 Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
6 Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
7 Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Mức độ 2
8 Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư. Mức độ 2
9 Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Mức độ 2
10 Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tưởng Chính phủ và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Mức độ 2
11 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
12 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu Mức độ 3
13 Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
14 Thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc tỉnh Trung tâm điều trị Cai nghiện bắt buộc tỉnh Mức độ 2
15 Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
Tổng số 1602 thủ tục/ 107 trang