STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã. Mức độ 2
2 Tại trụ sở cơ quan hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
3 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
4 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng; - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng; - Cơ quan phối hợp: Không. Mức độ 3
5 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Mức độ 2
6 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
7 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Mức độ 2
8 Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên - Người quyết định thành lập quyết định tạm ngừng kinh doanh; - Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục. Mức độ 3
9 Tặng cờ thi đua của Chính phủ Sở Nội vụ Mức độ 2
10 Tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
11 Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc Sở Nội vụ Mức độ 2
12 Tặng Huân chương các loại Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
13 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
14 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
15 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Chi cục Thủy lợi & PCLB tỉnh Lai Châu Mức độ 2
Tổng số 1728 thủ tục/ 116 trang