STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh. UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. Mức độ 2
2 THỦ TỤC THỰC HIỆN, ĐIỀU CHỈNH, THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 3
3 Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện Mức độ 1
4 Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước học tập tại cấp Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. · Cơ quan phối hợp: Trường THCS tại huyện, thị xã. Mức độ 1
5 Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn UBND cấp xã. Cơ quan phối hợp : Phòng Lao động - TBXH cấp huyện. Mức độ 1
6 Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND cấp xã.Phòng Lao động - TBXH cấp huyện. Mức độ 1
7 Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hoặc người giám hộ đối tượng. Mức độ 1
8 Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng tự nguyện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Người đứng đầu cơ sở BTXH - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đối tượng hoặc người giám hộ. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Mức độ 1
9 Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội đối với đối tượng tự nguyện Mức độ 1
10 Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng tự nguyện Đối tượng hoặc người giám hộ Mức độ 2
11 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải trình Mức độ 1
12 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh tra tỉnh Mức độ 2
13 Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu, Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh Mức độ 2
14 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND xã, thị trấn - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. Mức độ 2
15 Thủ tục tự giải thể Hội cấp tỉnh UBND tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
Tổng số 1426 thủ tục/ 96 trang