STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: không Mức độ 2
2 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: không Mức độ 2
3 Thủ tục đăng ký kiểm tra Nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
4 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: không Mức độ 3
5 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài * Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp - Uỷ ban nhân dân cấp huyện. * Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã/ Sở Tư pháp nơi đăng ký kết hôn trước đây. Mức độ 2
6 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã/Sở Tư pháp nơi đăng ký kết hôn trước đây. Mức độ 1
7 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu đăng ký lại khai sinh đã đăng ký khai sinh trước đây trong trường hợp thực hiện đăng ký lại khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú. Mức độ 3
8 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài * Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp - Uỷ ban nhân dân cấp huyện. * Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã/Sở Tư pháp nơi người yêu cầu đăng ký lại khai sinh đã đăng ký khai sinh trước đây. Mức độ 3
9 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã/Sở Tư pháp nơi người yêu cầu đăng ký lại khai sinh đã đăng ký khai sinh trước đây. Mức độ 1
10 Thủ tục đăng ký lại khai tử - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: không Mức độ 3
11 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
12 Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Sở Nội vụ Mức độ 2
13 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: không Mức độ 3
14 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con. Mức độ 2
15 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con. Mức độ 1
Tổng số 1609 thủ tục/ 108 trang