STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản (do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận) Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 2
2 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản (do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện; - Cơ quan phối hợp: Không Mức độ 3
3 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện - Cơ quan phối hợp (nếu có): không Mức độ 3
4 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của việt nam cấp hoặc chứng nhận Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 2
5 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 2
6 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 1
7 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 2
8 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
9 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 2
10 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 2
11 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
12 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 2
13 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 2
14 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 1
15 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện; - Cơ quan phối hợp: không Mức độ 2
Tổng số 1728 thủ tục/ 116 trang