STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra tỉnh Mức độ 1
2 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra tỉnh Mức độ 2
3 Thủ tục khen thưởng cấp tỉnh thành tích đối ngoại Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
4 Thủ tục khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền UBND huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện. - Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND huyện và các cơ quan có liên quan Mức độ 3
5 Thủ tục khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền UBND huyện Phòng Nội vụ huyện. - Cơ quan phối hợp thực hiện :Văn phòng UBND huyện và các cơ quan có liên quan. Mức độ 1
6 Thủ tục khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND huyện. Phòng Nội vụ huyện. - Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND huyện và các cơ quan có liên quan Mức độ 1
7 Thủ tục khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện. - Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND huyện và các cơ quan có liên quan Mức độ 3
8 Thủ tục làm rõ HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU nhà thầu, bên mời thầu Mức độ 2
9 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở y tế có. Mức độ 2
10 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Mức độ 3
11 Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
12 Thủ tục miễn nhiệm giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục Sở Nội vụ (thực hiện đối với rường hợp miễn nhiệm Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với trường hợp miễn nhiệm Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục). - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan đơn vị có liên quan Mức độ 2
13 Thủ tục mua Bảo hiểm Y tế cho người có công và thân nhân UBND cấp xã, Phòng Lao động - TBXH cấp huyện - Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm Y tế tỉnh Lai Châu. Mức độ 1
14 Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc tỉnh Mức độ 2
15 Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. Mức độ 2
Tổng số 1500 thủ tục/ 100 trang