STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 2
2 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài * Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp - Uỷ ban nhân dân cấp huyện. * Cơ quan phối hợp: Không Mức độ 2
3 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
4 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: không Mức độ 3
5 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: không Mức độ 2
6 Thủ tục đăng ký khai sinh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã Mức độ 2
7 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu cư trú trước đây Mức độ 2
8 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ em thực hiện đăng ký khai sinh đối với trẻ em sinh ra ở nước ngoài, chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam. Mức độ 1
9 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 3
10 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu đăng ký khai sinh cư trú trước khi xuất cảnh. Mức độ 1
11 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: không Mức độ 2
12 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã Mức độ 3
13 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
14 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã . Cơ quan phối hợp: không Mức độ 2
15 Thủ tục đăng ký khai tử Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: không Mức độ 2
Tổng số 1643 thủ tục/ 110 trang