STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Bên mời thầu Mức độ 3
2 Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn Chủ đầu tư Mức độ 2
3 Thủ tục phê duyệt Điều lệ Hội cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
4 Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
5 Thủ tục Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu : Sở Lao động -Thương binh và xã hội Mức độ 2
6 Thủ tục quỹ cấp tỉnh tự giải thể Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
7 Thủ tục sáp nhập hợp tác xã Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 1
8 Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứng Phòng Hành Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp ; Mức độ 1
9 Thủ tục số 1: Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân tộc Mức độ 2
10 Thủ tục số 2:Rà soát, đánh giá, bình chọn, xét công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín Ban Dân tộc Mức độ 2
11 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân (họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; quê quán) trong hồ sơ người có công đối với các trường hợp hồ sơ do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan. Mức độ 1
12 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
13 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 2
14 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 2
15 Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu; Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh Mức độ 2
Tổng số 1499 thủ tục/ 100 trang