STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 2
2 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 2
3 Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp ; - Cơ quan phối hợp : Hội công chứng tỉnh Mức độ 1
4 Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu Mức độ 2
5 Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Trung tâm Dịch vụ việc làm Mức độ 2
6 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học cơ sở - Qua hệ thống bưu chính - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 3
7 Thủ tục công khai Bản kê khai Bộ phận tổ chức cán bộ, người được giao nhiệm vụ. Mức độ 1
8 Thủ tục công khai Bản kê khai Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Mức độ 1
9 Thủ tục công khai Bản kê khai Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Mức độ 1
10 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện Mức độ 2
11 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện; Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. Mức độ 2
12 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện; Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. Mức độ 2
13 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. Mức độ 2
14 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. Mức độ 3
15 Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 1
Tổng số 1728 thủ tục/ 116 trang