STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 3
2 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 2
3 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 1
4 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
5 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 2
6 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 2
7 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 2
8 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 2
9 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản : Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
10 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 2
11 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 1
12 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
13 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường Mức độ 3
14 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 3
15 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 2
Tổng số 1778 thủ tục/ 119 trang