STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
2 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh : Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu. - Cơ quan phối hợp: Bệnh viện tỉnh; Hội đồng giám định y khoa của tỉnh; Công an tỉnh; Quân đội nhân dân tỉnh; UBND cấp xã; phòng Lao động - TBXH cấp huyện. Mức độ 2
3 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. Mức độ 1
4 Thủ tục giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ UBND cấp xã, Phòng Lao động - TBXH cấp huyện. Mức độ 1
5 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
6 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-TB&XH . Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. Mức độ 2
7 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND cấp xã; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Mức độ 2
8 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao -TB&XH. • Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã Mức độ 2
9 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phòng Lao động-TB&XH . Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã Mức độ 2
10 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng UBND cấp xã, Phòng Lao động - TBXH cấp huyện. Mức độ 1
11 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng UBND cấp xã, Phòng Lao động - TBXH cấp huyện. Mức độ 1
12 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ Quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-TB&XH. • Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. Mức độ 2
13 Thủ tục Giải quyết hỗ trợ học nghề Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu Mức độ 2
14 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện - Cơ quan phối hợp: Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, Sở Y tế, Bộ Quốc phòng. Mức độ 2
15 Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh Mức độ 2
Tổng số 1602 thủ tục/ 107 trang