STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật (trong trường hợp giấy phép hoạt động bị mất, hư hỏng, thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ) đối với: - Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập; - Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức độ 2
2 Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. Mức độ 2
3 Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ UBND cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2
4 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin Mức độ 2
5 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Phòng Văn hóa và Thông tin. Mức độ 3
6 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hoá và Thông tin Mức độ 2
7 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Phòng Văn hoá và Thông tin. Mức độ 3
8 Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ Quốc ghi công” Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-TB&XH. • Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã Mức độ 2
9 Thủ tục đổi tên Hội Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 1
10 Thủ tục đổi tên quỹ Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
11 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
12 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
13 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
14 Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu Mức độ 2
15 Thủ tục gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có 30% lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức độ 1
Tổng số 1624 thủ tục/ 109 trang