STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. Mức độ 2
2 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện. Mức độ 1
3 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện; Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. Mức độ 2
4 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 1
5 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hộ đồng quản lý quỹ Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 1
6 Thủ tục Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở trong tỉnh Sở Nội vụ Mức độ 2
7 Thủ tục công nhận Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan Mức độ 2
8 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương: Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính. Mức độ 3
9 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Báo Đấu thầu, Cơ quan vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Mức độ 2
10 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: không Mức độ 2
11 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
12 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sở Nội vụ Mức độ 2
13 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sở Nội vụ Mức độ 2
14 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
15 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
Tổng số 1713 thủ tục/ 115 trang