STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Mức độ 2
3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi là giấy chứng nhận ATTP) Phòng Nông nghiệp và PTNN Mức độ 2
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phòng Tài chính – Kế hoạch Mức độ 3
5 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã. Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 2
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Trung tâm Y tế cấp huyện. Mức độ 1
7 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2
8 Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện. Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 1
9 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND Mức độ 3
10 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Công thương Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND Mức độ 1
11 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Phòng kinh tế và hạ tầng - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 3
12 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Phòng kinh tế và hạ tầng - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 3
13 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến Phòng kinh tế và hạ tầng - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa – UBND cấp huyện. Mức độ 3
14 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Phòng kinh tế và hạ tầng - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 3
15 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị Phòng Kinh tế - Hạ tầng • Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 3
Tổng số 219 thủ tục/ 15 trang