STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
2 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
3 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - UBND tỉnh. Mức độ 2
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và gửi hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Mức độ 2
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và lập báo cáo thẩm định. Mức độ 2
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
Tổng số 139 thủ tục/ 10 trang