Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 903/QĐ-UBND 09/08/2019 Sở Lao động thương binh và xã hội Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế/bị thay thế, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
2 861/QĐ-UBND 02/08/2019 Sở Xây dựng Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
3 822/QĐ-UBND 30/07/2019 Sở Y tế Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu
4 736/QĐ-UBND 09/07/2019 Sở Lao động thương binh và xã hội Về việc công bố Danh mục thủ tục chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
5 729/QĐ-UBND 05/07/2019 Dùng Chung cấp huyện Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Lai Châu
6 728/QĐ-UBND 05/07/2019 Sở văn hóa thế thao - Du lịch Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Lai Châu
7 639/QĐ-UBND 19/06/2019 Sở kế hoạch đầu tư Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
8 638/QĐ-UBND 19/06/2019 Sở Y tế Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu
9 525/QĐ-UBND 27/05/2019 Sở Lao động thương binh và xã hội Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
10 479/QĐ-UBND 22/05/2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v công bố Danh mục thủ tục chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu