STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 1
2 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 1
3 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
4 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản : Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
5 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 1
6 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 2
7 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 1
8 Thủ tục công khai Bản kê khai Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Mức độ 1
9 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
10 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
11 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
12 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ em thực hiện đăng ký khai sinh đối với trẻ em sinh ra ở nước ngoài, chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam. Mức độ 1
13 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu đăng ký khai sinh cư trú trước khi xuất cảnh. Mức độ 1
14 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
15 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
Tổng số 198 thủ tục/ 14 trang