STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
2 Chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
3 Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
4 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
5 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
6 Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
7 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
8 Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử dụng ngân sách Nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
9 Điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
10 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
11 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
12 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
13 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
14 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
15 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
Tổng số 37 thủ tục/ 3 trang