STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an xã, thị trấn. Mức độ 2
2 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã, phường, thị trấn. Mức độ 2
3 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an xã, thị trấn. Mức độ 2
4 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện. Mức độ 2
5 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an xã, thị trấn. Mức độ 2
6 Cấp lại sổ hộ khẩu Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện. Mức độ 2
7 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã, phường, thị trấn. Mức độ 2
8 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã, thị trấn. Mức độ 2
9 Đăng ký thường trú Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện. Mức độ 2
10 Đăng ký thường trú Công an xã, thị trấn. Mức độ 2
11 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an xã, thị trấn. Mức độ 2
12 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện. Mức độ 2
13 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã, phường, thị trấn. Mức độ 2
14 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã, phường, thị trấn. Mức độ 2
15 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công an xã, phường, thị trấn. Mức độ 2
Tổng số 26 thủ tục/ 2 trang