STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Lai Châu (PC06) Mức độ 2
2 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Lai Châu Mức độ 2
3 Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Lai Châu Mức độ 2
4 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Lai Châu (PC06) Mức độ 2
5 Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Lai Châu Mức độ 2
6 Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Lai Châu Mức độ 2
7 Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Lai Châu Mức độ 2
8 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Lai Châu (PC06) Mức độ 2
9 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Lai Châu Mức độ 2
10 Cấp phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Lai Châu Mức độ 2
11 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Lai Châu (PC06) Mức độ 2
12 Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Lai Châu Mức độ 2
13 Thủ tục cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Lai Châu (PC06) Mức độ 2
14 Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Lai Châu (PC06) Mức độ 2
15 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Lai Châu (PC06) Mức độ 2
Tổng số 35 thủ tục/ 3 trang