STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an xã, thị trấn. Mức độ 2
2 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã, phường, thị trấn. Mức độ 2
3 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an xã, thị trấn. Mức độ 2
4 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an xã, thị trấn. Mức độ 2
5 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã, phường, thị trấn. Mức độ 2
6 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã, thị trấn. Mức độ 2
7 Đăng ký thường trú Công an xã, thị trấn. Mức độ 2
8 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an xã, thị trấn. Mức độ 2
9 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã, phường, thị trấn. Mức độ 2
10 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã, phường, thị trấn. Mức độ 2
11 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công an xã, phường, thị trấn. Mức độ 2
12 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an cấp xã. Mức độ 2
13 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Công an xã, phường, thị trấn. Mức độ 2
14 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Công an xã, phường, thị trấn. Mức độ 2
15 Tách sổ hộ khẩu Công an xã, thị trấn. Mức độ 2
Tổng số 17 thủ tục/ 2 trang