STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ Công an xã, phường, thị trấn Mức độ 2