STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Tiếp công dân cấp tỉnh Bộ phận tiếp Công dân của Thanh tra tỉnh Mức độ 1