STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
2 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
3 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
4 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
5 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
6 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
7 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
8 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
9 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
10 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
11 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
Tổng số 23 thủ tục/ 2 trang