STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
2 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm (Mức độ 1,2) Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
3 Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
4 Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
5 Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
6 Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất (Mức độ 1,2) Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường, Sở Công thương Mức độ 2
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
9 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
10 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
11 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
13 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
14 Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường. Mức độ 2