STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trên địa bàn một tỉnh (mức độ 3) Phòng Quản lý thương mại Mức độ 3
2 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
3 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
4 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
5 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
6 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
7 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
8 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
9 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
10 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
11 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
12 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường. Mức độ 2
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
Tổng số 36 thủ tục/ 3 trang