STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
2 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
3 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
4 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
5 Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ” được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
6 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
7 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
8 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
9 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Phòng quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
10 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
11 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
12 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
13 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
14 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
15 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
Tổng số 21 thủ tục/ 2 trang