STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán nguyên liệu thuốc lá (mức độ 3) Phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
2 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (mức độ 3) Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường Mức độ 3
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (trường hợp giấy chứng nhận bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) (Mức độ 3) Phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán nguyên liệu thuốc lá (trường hợp giấy chứng nhận hết hiệu lực) (Mức độ 3) Phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
5 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (Mức độ 3) Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường Mức độ 3
6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (Mức độ 3) Phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
7 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (Mức độ 3) Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường Mức độ 3