STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Phòng Quản lý Năng lượng Mức độ 2
2 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Phòng Quản lý Năng lượng Mức độ 2
3 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương Phòng Quản lý năng lượng Mức độ 2
4 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Phòng Quản lý năng lượng Mức độ 2
5 Cấp lại thẻ an toàn điện Phòng Quản lý Năng lượng - Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Mức độ 2
6 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Phòng Quản lý Năng lượng Mức độ 2
7 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Phòng Quản lý Năng lượng Mức độ 2
8 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương Phòng Quản lý năng lượng Mức độ 2
9 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Phòng Quản lý Năng lượng Mức độ 2
10 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương Phòng Quản lý Năng lượng - Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Mức độ 1
11 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Phòng Quản lý Năng lượng Mức độ 1
12 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Mức độ 2
13 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Phòng Quản lý Năng lượng - Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Mức độ 2
14 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Phòng Quản lý Năng lượng - Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Mức độ 2