STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 3
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
3 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 3
4 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 3
5 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 3
6 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 3
7 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 3
8 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 3
9 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 3
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
11 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 3
12 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 3
13 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 3
14 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 3
15 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 3
Tổng số 26 thủ tục/ 2 trang