STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Phòng KTATMT Mức độ 2
2 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
4 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Phòng KTATMT Mức độ 2
5 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Phòng KTATMT Mức độ 2
6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
7 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
8 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Phòng QLTM Mức độ 2
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
11 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Phòng KTATMT Mức độ 2
12 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
Tổng số 24 thủ tục/ 2 trang