STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
2 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Phòng KTATMT Mức độ 2
4 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
5 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Phòng KTATMT Mức độ 2
7 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Phòng KTATMT Mức độ 2
8 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
9 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
10 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
11 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 3
12 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
Tổng số 124 thủ tục/ 9 trang