STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
2 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Phòng KTATMT Mức độ 2
4 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
5 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Phòng KTATMT Mức độ 2
7 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Phòng KTATMT Mức độ 2
8 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
9 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
10 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
11 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 3
12 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường Mức độ 2
Tổng số 121 thủ tục/ 9 trang