STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
2 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường Mức độ 2
4 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
5 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
7 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
8 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
9 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
10 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
11 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 2
12 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
13 Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng VLNCN Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường. Mức độ 2
14 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
15 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường Mức độ 2
Tổng số 136 thủ tục/ 10 trang