STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - UBND tỉnh. Mức độ 2
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và gửi hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Mức độ 2
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và lập báo cáo thẩm định. Mức độ 2
7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
13 Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ. UBND cấp tỉnh Quyết định; Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Mức độ 2
14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
15 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
Tổng số 69 thủ tục/ 5 trang