STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và gửi hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Mức độ 2
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và lập báo cáo thẩm định. Mức độ 2
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
7 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
8 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
9 Chuyển nhượng dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
10 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư Mức độ 2
11 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
12 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
13 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và lấy ý kiến thẩm định của Bộ, ngành và cơ quan khác có liên quan; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mức độ 2
14 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư. Mức độ 2
15 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
Tổng số 27 thủ tục/ 2 trang