STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - UBND tỉnh. Mức độ 2
2 Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Mức độ 2
3 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư - Bên mời thầu; - Người có thẩm quyền Mức độ 2
4 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu - Chủ đầu tư, - Bên mời thầu, - UBND tỉnh. Mức độ 2
5 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư - Bên mời thầu, - UBND tỉnh, - Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị. Mức độ 2
6 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu - Chủ đầu tư đối với dự án; - Bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên; - UBND tỉnh và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị Mức độ 2
7 Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư - Đơn vị thẩm định; - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mức độ 2
8 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B của nhà đầu tư (1) Thẩm định: Đối với dự án nhóm A và nhóm B: Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao đơn vị đầu mối quản lý về hoạt động PPP. (2) Phê duyệt: Đối với dự án nhóm A, nhóm B (trừ dự án sử dụng vốn ODA và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và tôn giáo): Chủ tịch UBND cấp tỉnh Mức độ 2
9 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Mức độ 2