STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Đề xuất và lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
2 Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm Cơ quan chủ quản. Mức độ 2
3 Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng Cơ quan chủ quản Mức độ 2
4 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chủ quản Mức độ 2
5 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chủ quản Mức độ 2
6 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư phi dự án Cơ quan chủ quản. Mức độ 2
7 Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chủ quản Mức độ 2
8 Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chủ quản Mức độ 2
9 Thẩm định tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
10 Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
11 Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
12 Xác nhận chuyên gia Cơ quan chủ quản của các chương trình, dự án ODA. Mức độ 2