STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Công bố sử dụng dấu định lượng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
2 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
3 Điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
4 Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
5 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
6 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
7 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
8 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 1
9 Thủ tục đăng ký kiểm tra Nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2