STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học Công nghệ Lai Châu Mức độ 2
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu Mức độ 2
3 Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu Mức độ 2
4 Chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
5 Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
6 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
7 Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
8 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
9 Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử dụng ngân sách Nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
10 Điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
11 Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu Mức độ 2
12 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
13 Thay đổi bổ sung nội dung Giây chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
14 Thay đổi bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu Mức độ 2
15 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
Tổng số 26 thủ tục/ 2 trang