STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Công bố sử dụng dấu định lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu Mức độ 2
2 Điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu Mức độ 2
3 Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
4 Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu Mức độ 2
5 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
6 Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu Mức độ 2
7 Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu Mức độ 2
8 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu Mức độ 2
9 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
10 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
11 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
12 Thủ tục đăng ký kiểm tra Nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu Mức độ 2
13 Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Mức độ 2
14 Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (Cấp tỉnh) Sở Khoa học và Công nghệ Mức độ 2