STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật đối với: - Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập; - Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức độ 1
2 Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Mức độ 2
3 Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Mức độ 2
4 Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc tỉnh Lai Châu Mức độ 2
5 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan Mức độ 1
6 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Mức độ 2
7 Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Mức độ 2
8 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội : Sở Tài Chính tỉnh, các cơ quan liên quan. Mức độ 2
9 Hồ sơ hưởng chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học : UBND cấp xã, Phòng Lao động - TBXH cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, Sở Y tế. Mức độ 2
10 Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Mức độ 2
11 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Mức độ 1
12 Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở Cơ sở tổ chức huấn luyện. Mức độ 1
13 Thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc tỉnh Trung tâm điều trị Cai nghiện bắt buộc tỉnh Mức độ 2
14 Thủ tục Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài : Sở Lao động -Thương binh và xã hội Mức độ 1
15 Thủ tục Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động- Thương binh và xã hội Mức độ 1
Tổng số 80 thủ tục/ 6 trang