STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan Mức độ 1
2 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội : Sở Tài Chính tỉnh, các cơ quan liên quan. Mức độ 2
3 Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Mức độ 2
4 Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở Cơ sở tổ chức huấn luyện. Mức độ 1
5 Thủ tục Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài : Sở Lao động -Thương binh và xã hội Mức độ 1
6 Thủ tục Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động- Thương binh và xã hội Mức độ 1
7 Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và xã hội Mức độ 2
8 Thủ tục Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và xã hội Mức độ 2
9 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động -Thương binh và xã hội Mức độ 2
10 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm : Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
11 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu Mức độ 2
12 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. Mức độ 2
13 Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu Mức độ 2
14 Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu Mức độ 2
15 Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Trung tâm Dịch vụ việc làm Mức độ 2
Tổng số 31 thủ tục/ 3 trang