STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật đối với: - Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập; - Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức độ 1
2 Thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi Cơ sở chăm sóc NCT - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. Mức độ 1
3 Thủ tục công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức độ 1
4 Thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật (trong trường hợp giấy phép hoạt động bị mất, hư hỏng, thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ) đối với: - Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập; - Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức độ 2
5 Thủ tục gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có 30% lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức độ 1
6 Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn UBND cấp xã. Cơ quan phối hợp : Phòng Lao động - TBXH cấp huyện. Mức độ 1
7 Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND cấp xã.Phòng Lao động - TBXH cấp huyện. Mức độ 1
8 Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng tự nguyện Đối tượng hoặc người giám hộ Mức độ 2