STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2
3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 1
4 Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Mức độ 3
5 Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Mức độ 2
6 Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2
7 Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc tỉnh Lai Châu Mức độ 2
8 Chia, tách, sát nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục gọi chung là (cơ sở giáo dục nghề nghiệp) trên địa bàn tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
9 Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố đặt trụ sở chính của trường trung cấp) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
10 Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (Trong cùng tỉnh đặt trụ sở chính của trường trung cấp) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
11 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
12 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan Mức độ 3
13 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Mức độ 3
14 Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh (gọi chung là cơ sở giáo dục nghề nghiệp) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2
15 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em TT Bảo trợ xã hội, UBND cấp xã Mức độ 1
Tổng số 110 thủ tục/ 8 trang