STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan Mức độ 3
2 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội : Sở Tài Chính tỉnh, các cơ quan liên quan. Mức độ 3
3 Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Mức độ 2
4 Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với các đơn vị do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan Trung ương quyết định thành lập), hạng B, hạng C Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 1
5 Thủ tục Báo cáo thay đổi nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động- Thương binh và xã hội Mức độ 1
6 Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và xã hội Mức độ 3
7 Thủ tục Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và xã hội Mức độ 3
8 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) Sở Lao động -Thương binh và xã hội Mức độ 2
9 Thủ tục cấp giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. Mức độ 3
10 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm : Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
11 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 1
12 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu Mức độ 2
13 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. Mức độ 2
14 Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu Mức độ 2
15 Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu Mức độ 2
Tổng số 37 thủ tục/ 3 trang