STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan Mức độ 3
2 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội : Sở Tài Chính tỉnh, các cơ quan liên quan. Mức độ 3
3 Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Mức độ 2
4 Thủ tục Báo cáo thay đổi nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động- Thương binh và xã hội Mức độ 1
5 Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và xã hội Mức độ 3
6 Thủ tục Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và xã hội Mức độ 3
7 Thủ tục cấp giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. Mức độ 3
8 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm : Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
9 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu Mức độ 2
10 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. Mức độ 2
11 Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu Mức độ 2
12 Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu Mức độ 2
13 Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Trung tâm Dịch vụ việc làm Mức độ 2
14 Thủ tục Đăng ký hợp đồng cá nhân Sở Lao động - Thương binh và xã hội Mức độ 3
15 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động -Thương binh và xã hội Mức độ 3
Tổng số 31 thủ tục/ 3 trang