STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Cơ quan phối hợp: TT Bảo trợ xã hội Mức độ 1
2 Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Cán bộ lao động - TB&XH, Phòng Lao động - TB&XH, Mức độ 1
3 Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế Cơ quan phối hợp: TT Bảo trợ xã hội Mức độ 1
4 Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Cơ quan phối hợp: TT Bảo trợ xã hội Mức độ 1
5 Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Cơ quan phối hợp: TT Bảo trợ xã hội Mức độ 1
6 Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND cấp xã Mức độ 1
7 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào trung tâm bảo trợ xã hội UBND cấp xã, cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - TB&XH, TT Bảo trợ xã hội Mức độ 1