STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2
3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 1
4 Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2
5 Chia, tách, sát nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục gọi chung là (cơ sở giáo dục nghề nghiệp) trên địa bàn tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
6 Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố đặt trụ sở chính của trường trung cấp) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
7 Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (Trong cùng tỉnh đặt trụ sở chính của trường trung cấp) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
8 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
9 Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh (gọi chung là cơ sở giáo dục nghề nghiệp) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2
10 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
11 Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
12 Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
13 Thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
14 Thủ tục bổ nhiệm Hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
15 Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
Tổng số 26 thủ tục/ 2 trang