STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Sở Ngoại vụ Mức độ 3