STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục Tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ Mức độ 2
2 Tuyển dụng công chức Sở Nội vụ Mức độ 2