STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Sở Nội vụ Mức độ 2
2 Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Sở Nội vụ Mức độ 2
3 Thủ tục Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu Sở Nội vụ Mức độ 2
4 Thủ tục Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Sở Nội vụ Mức độ 2
5 Thủ tục Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Sở Nội vụ Mức độ 2
6 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng Sở Nội vụ Mức độ 2
7 Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội vụ Mức độ 2
8 Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện Sở Nội vụ Mức độ 2
9 Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ Mức độ 2
10 Thủ tục Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở trong tỉnh Sở Nội vụ Mức độ 2
11 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sở Nội vụ Mức độ 2
12 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sở Nội vụ Mức độ 2
13 Thủ tục Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Sở Nội vụ Mức độ 2
14 Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Sở Nội vụ Mức độ 2
15 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo Sở Nội vụ Mức độ 2
Tổng số 17 thủ tục/ 2 trang