STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài Chính, Phòng TC-KH Mức độ 4